Adres / Address
Doornzelestraat 20
9080 Lochristi-Hijfte
België / Belgium

Telefoon / Telephone
+32 9 356 71 02
E-mail
info@proefbrouwerij.com

Openingsuren / Hours
Maandag – Donderdag / Monday – Thursday
8:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Vrijdag – Zondag / Friday – Sunday
Gesloten / Closed

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk hieronder de openstaande vacatures:

‘Innovatie ligt aan de basis van originele productcreatie.’

‘Innovation is the basis of original product creation.’

Wat we doen

De Proefbrouwerij werd opgericht in 1996 en is specifiek uitgerust voor het ontwikkelen en produceren van bieren voor derden. Onze klanten zijn bierarchitecten, opstartende of reeds bestaande brouwerijen, of individuele initiatieven. Een flexibele en geautomatiseerde technologie is noodzakelijk om te innoveren. Daarom investeert de brouwerij steeds in de nieuwste technologie. Zo kunnen we perfect inspelen op de vraag van de klant.

What we do

De Proefbrouwerij was founded in 1996 and is specifically equipped for the development and production of beers for third parties. Clients are beer architects, start-up or already existing breweries, or individual initiatives.   A flexible and automated technology is indispensable for innovation. That is why the brewery always invests in the latest technology. This allows us to respond perfectly to customer demand.

‘De basisfilosofie van de brouwerij is gesteund op integriteit.’

‘The core value of the brewery is based on integrity.’

Onze visie

De Proefbrouwerij streeft er naar een zo zuiver en eerlijk mogelijk product te ontwikkelen en te brouwen. Dit is van groot belang voor zowel klanten, leveranciers, medewerkers, omgeving en overheid.

De brouwerij legt de focus op productontwikkeling en productie. We doen geen actieve promotie en commercialisatie van bieren.

Integriteit is een hoeksteen van de brouwerij en zorgt ervoor dat we bestaande bieren niet kopiëren, maar steeds aan originele productcreatie doen.

De Proefbrouwerij wil zich positioneren op het raakvlak tussen commerciële brouwerijen en kenniscentra, omdat we enerzijds producten produceren maar deze niet commercialiseren, terwijl we anderzijds toegepast fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Our vision

De Proefbrouwerij strives to develop and brew a product that is as pure and honest as possible. This is of great importance for customers, suppliers, employees, environment and government.

The brewery focuses on product development and production. We will not actively promote and commercialize beer.

Integrity is a cornerstone of the brewery and ensures that we do not copy existing beers, but always do original product creation.

De Proefbrouwerij wants to position itself at the interface between commercial breweries and knowledge centers, because on the one hand we produce products but do not commercialize them, while on the other we carry out applied fundamental scientific research.

Onderzoek en ontwikkeling

Het onderzoekslabo van De Proefbrouwerij spitst zich toe op innovatief, toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek kadert in productontwikkeling, procesoptimalisatie en kwaliteitscontrole in de productie. Door investeringen in O&O biedt De Proefbrouwerij haar klanten een wetenschappelijk onderbouwde service aan, met als doel de kwaliteit van de afgewerkte bieren te beheersen en te verbeteren.

In het kader van het O&O-bedrijfsproject ‘Single Hop Technology’ (IWT 110343) wordt in de Proefbrouwerij sinds 2010 uitgebreid onderzoek verricht naar hop als essentiële grondstof voor het bierbrouwen. Daarnaast is het ‘Single Hop Science’ programma ontstaan, met als doel om dialogen te stimuleren tussen hoptelers en brouwers en betekenisvolle kwaliteitsparameters te introduceren.

In 2014 ging een tweede O&O-bedrijfsproject van start: ‘Gist op Proef’ (IWT 140874). Dit onderzoek verdiept zich in de wereld van de gisten en bacteriën met als doel hun praktische inzetbaarheid in de bierproductie en andere fermentatie-industrieën te evalueren.

Research and development

The research lab of De Proefbrouwerij focuses on innovative, applied scientific research. This research is part of product development, process optimization and quality control in production. By investing in R&D, the brewery offers its customers a scientifically based service with the aim of controlling and improving the quality of the finished beers.

Within the context of the R&D company project ‘Single Hop Technology’ (IWT 110343), since 2010 extensive research has been carried out in De Proefbrouwerij on hops as an essential raw material for beer brewing.
In addition, the ‘Single Hop Science’ program was created, with the aim of stimulating dialogues between hop producers and brewers and introducing meaningful quality parameters.

In 2014 a second R&D company project started: ‘Gist op Proef’ (IWT 140874). This research explores the world of yeasts and bacteria with the aim of evaluating their practical applicability in beer production and other fermentation industries.

Ons team

Lekker bier maak je met een goed recept, uitgeselecteerde grondstoffen, aangepaste technologie, voldoende kennis en het belangrijkste: een perfect team, mensen die gemotiveerd zijn voor hun job, ervoor gaan en gefocust zijn op kwaliteit! In De Proefbrouwerij werkt een team met volle overgave om uw recept naar een kwalitatief hoogstaand eindproduct te vertalen.

Our team

Great beer is made based on a good recipe, carefully selected raw materials, well-adapted technology, adequate knowhow and most importantly: a perfect team, people who are motivated, who are willing to go the extra mile and who are focused on quality! In De Proefbrouwerij, a team is working wholeheartedly to translate your recipe into a high-quality final product.

Veel gestelde vragen

Indien u graag feedback wenst te geven over een product dat door De Proefbrouwerij gebrouwen werd, kan u dit doen via het mailadres dat bovenaan de pagina vermeld wordt. We geven u graag een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Dat kan helaas niet. Om veiligheid en confidentialiteit te garanderen organiseert de brouwerij geen bezoeken.

Dat kan, afhankelijk van de capaciteit die beschikbaar is in de brouwerij en de door u gevraagde volumes.

De Proefbrouwerij brouwt de bieren voor zijn klanten. Het is niet toegestaan voor klanten om mee te helpen in het brouwproces, dit om de veiligheid en confidentialiteit in de brouwerij te garanderen.

Deze service bieden we niet aan. De Proefbrouwerij stelt recepten op punt voor de huidige klanten indien zij dat wensen. Recepturen die door ons op punt gesteld worden, brouwen we binnen de muren van De Proefbrouwerij.

Frequently asked questions

If you would like to give feedback on a product that was brewed by De Proefbrouwerij, you can do so via the email address listed at the top of the page. We are happy to give you an answer to your questions and comments.

Unfortunately that is not possible. To guarantee security and confidentiality, the brewery does not organize visits.

This is possible, depending on the capacity available at the brewery and the volumes you have requested.

De Proefbrouwerij brews the beers for its customers. It is not allowed for customers to help in the brewing process, this to guarantee the safety and confidentiality in the brewery.

We do not offer this service. De Proefbrouwerij prepares recipes for current customers if they wish. We brew recipes that are fine-tuned by us within the brewery.

Volg ons op / Follow us on

De Proefbrouwerij BV, Doornzelestraat 20, B-9080 Lochristi – Hijfte, BE 0446.493.077